1. Artikel 1. Definities

   1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

   Opdrachtnemer: Van der Poel bouwadvies + ontwerp

   Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.

   Artikel 2. Algemeen

   1. Door ondertekening van deze opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen doordat: de leveringsvoorwaarden zijn toegevoegd aan de hem toegezonden offerte dan wel voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand is gesteld. Tevens de algemene voorwaarden van opdrachtnemer te zijn vermeld op eigen website; .nl
   2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
   4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

   1. De opdrachtnemer brengt het aanbod / de offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
   2. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; Deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Van der Poel bouwadvies + ontwerp is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
   3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege (bijv. legeskosten), alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
   4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
   5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
   6. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

   Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

   1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
   2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
   4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
   5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   6. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
   7. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

   Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

   1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
   2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
   3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
   4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

   Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

   1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

   Artikel 7. Honorarium

   1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
   2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
   3. Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW.
   4. Opdrachten worden conform de offerte / prijsopgave gefactureerd (termijnen) of partijen zijn uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
   5. De opdrachtnemer kan het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

   Artikel 8. Betaling

   1. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
   2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever krijgt hiervan een herinnering toegestuurd en de kans om alsnog zijn betaling binnen 7 dagen te voldoen. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven, dan worden er extra administratiekosten in rekening gebracht. Als er sprake is van termijnfacturering dan heeft de opdrachtnemer het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.
   3. Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door de opdrachtnemer om zijn declaraties te laten voldoen, komen voor de rekening van de opdrachtgever.

   Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

   1. Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
   2. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

   Artikel 10. Aansprakelijkheid

   1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die de opdrachtnemer onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
   2. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
   3. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
   4. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
   5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
   6. De door de opdrachtnemer te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium van de opdrachtnemer.
   7. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop de opdrachtnemer de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.
   8. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden de opdrachtnemer van aansprakelijkheid terzake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt.
   9. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door de opdrachtnemer ingeschakelde derden.
   10. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade

   Artikel 11. Opschorting en ontbinding

   1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   2. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
   3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

   Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

   1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt. De opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
   2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
   3. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

   Artikel 13. Geheimhouding

   1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

   Artikel 14. Faillissement

   1. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of wanneer de andere partij uitstel van betaling heeft aangevraagd.

   Artikel 15. Bewaarplicht

   1. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

   Artikel 16. Geschillen

   1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
   2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.